1. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Viking Point.
 2. W Programie Partnerskim mogą uczestniczyć osoby fizyczne z wykluczeniem przedsiębiorstw oraz spółek prawa handlowego.
 3. Udział w Programie Partnerskim wymaga założenia konta Partnera na stronie www.vikingpoint.pl/strefa-partnera oraz akceptację regulaminu.
 4. Viking Point zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszenia potencjalnego Partnera do programu oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 5. W ramach uczestnictwa w Programie Partnerskim, Partner promuje produkty Viking Point poprzez umieszczenie na swoich social mediach materiałów promocyjnych oraz linków partnerskich do serwisu Viking Point.
 6. W ramach Panelu Partnera, Viking Point udostępnia statystyki Programu Partnerskiego, m.in. odwiedziny z kodów partnerskich i prowizje, które są podstawą rozliczeń pomiędzy Viking Point, a Partnerem.
 7. Po zakupie produktów Viking Point przez poleconego Klienta przez indywidualny kod, Partnerowi zostanie naliczona prowizja.
 8. Partnerowi nie zostanie naliczona prowizja, jeśli:
  1. Klient zarejestrował się lub złożył zamówienie w serwisie Viking Point przed przystąpieniem Partnera do Programu Partnerskiego.
  2. Klient wcześniej kliknął link partnerski innego Partnera.
  3. Klient zwróci Produkt.
 9. Wysokość prowizji za polecenie Klienta oraz jego kolejne zakupy jest określona w Strefie Partnera.
 10. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Partnera przy rozpoczęciu współpracy. Ewentualna zmiana wysokości prowizji musi być zaakceptowana przez Partnera i Viking Point.
 11. Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie dla każdego Produktu i zmieniana bez uprzedniego informowania Partnera.
 12. Prowizje zgromadzone przez Partnera są sumowane w ramach konta i są dostępne w Panelu Partnera. Rozliczenie środków następuje nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Minimalna kwota wypłaty to 100 zł netto. Ze względu na politykę zwrotów, która zapewnia klientom 14 dni na zwrot produktów i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów, prowizje będą wypłacane z miesięcznym opóźnieniem względem faktycznej sprzedaży. Na przykład, za sprzedaż realizowaną w styczniu, Partner otrzyma zwrot w marcu.
 13. Zestawienie prowizji przygotowane przez Viking Point będzie jedyną podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Partnerowi. – Wynagrodzenie zostanie wypłacone Partnerowi w ciągu 14 [czternastu] dni od przesłania zgłoszenia chęci wypłaty prowizji przez formularz znajdujący się w Strefie Partnera. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem bankowym.
 14. Partner odpowiada za rozliczenie się ze swoim Urzędem Skarbowym zgodnie ze swoją rezydencją podatkową.
 15. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Partnerskim prowizje zostaną zsumowane na dzień złożenia rezygnacji i wypłacone bez względu na ich wysokość.
 16. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego Partner może zgłosić przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Viking Point.
 17. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 [czternastu] dni od ich otrzymania, a Partner zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 18. Viking Point zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym czasie, ale poinformuje o tym fakcie Partnera przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail podany w koncie Partnera.
 19. Viking Point zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu Partnerskiego ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. – W przypadku zakończenia Programu Partnerskiego, Viking Point zsumuje zgromadzone prowizje na dzień tego faktu oraz wypłaci je bez względu na ich wysokość.
 20. Udział w Programie Partnerskim nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Partnera nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Partnerami.
 21. Partner udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Viking Point w celu realizacji Programu Partnerskiego. – Partner wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących Programu Partnerskiego wysyłanych przez Viking Point na adres e­-mail podany w koncie Partnera.
 22. Viking Point nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu. Viking Point nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego.